مسلمانی ک صدای اذان رامیشنود ونماز را ادا نمیکند         پدرمن

مسلمانی ک اضافه خرجی میکند                                 برادر من

مسلمانی ک از امام پیشتر ب رکوع میرود                       پسرمن

خانم مسلمان ک با امدن مهمان اعصاب خرابی میکند         مادرمن

مسلمانی ک بدون گفتن بسم الله شروع بغذا خوردن میکند  اولادمن

مسلمانی ک این حرفهارا ب دیگران برساند                 دشمن من

مسلمانی ک خاموش بنشیند وب کسی چیزی نگوید        

 دوست من است

حالا شما مرا دوست میدارید یا دشمن؟